Български

За нас

Съюзът на офицерите от резерва “Атлантик” (СОРА) е неправителствена организация с идеална цел регистрирана в България според българското законодателство. Тя е учредена през м. Феврури и регистрирана от Софийският градски съд през м. Март 2004. Главните цели на СОРА са:

  • Да разпространява знания и опит по настоящите проблеми на сигурността и отбраната;
  • Да поддържа развитието на тесни връзки между държавите от НАТО и Република България в областта на националната, международната сигурност и отбрана ;
  • Да развива и укрепва трансатлантическите връзки;
  • Да подпомага и насърчава създаването на анализи, концепции и стратегии за разширението на НАТО и евроатлантическата зона на сигурност;
  • Да улеснява постигането на задълбочено разбиране по въпросите на реформата в областта на външната политика, политиката за вътрешна сигурност и отбраната, проблемите на сигурността и устойчивото развитие;
  • Да стимулира демократичните процеси на трансформиране на отбраната и сектора за сигурност;
  • Да допринася за развитието на демократични гражданско-военни отношения;
  • Да допринася за изграждането на ефективен парламентарен и граждански контрол над сектора за сигурност;
  • Да съдейства за ефективен принос на резервисти и граждани към гарантиране на националната сигурност;
  • Да съдейства за ефективната реализация на резервистите в гражданското общество.

В СОРА членуват генерали и офицери от резерва: депутати; с научни степени и звания; военнни дипломати; с опит в работата в структурите на НАТО; с опит по управлението и участието в миротворчески операции. Някои от членовете на СОРА са издигнати на висши държавни длъжности (двама министри и двама председатели на държавни агенции), други са постъпили на работа в структури на НАТО.

Членуването в СОРА е доброволно. СОРА не дискреминира на базата на расови, религиозни, полови, етнически или политически признаци.

СОР „Атлантик” се представлява от Председателя на Управителния съвет
Полковник (о.з.) Вилис Цуров.

View My Stats