Български

Сътрудничество

За постигане на своите цели Съюза oрганизира работни срещи, дискусии, лекции, семинари, международни срещи по проблеми, свързани с целите на Съюза; разработва, публикува и разпространява информационни, аналитични и други материали, свързани с целите на Съюза; участва активно в и подпомага развитието на международното сътрудничество, свързано с целите на Съюза; сътрудничи си с организации, институции и физически лица в страната и в чужбина за своевременен обмен на информация.

В своята дейност СОР "Атлантик" си сътрудничи с организациите-членки на Конфедерацията на Обществените Организации от Сигурността и Отбраната (КООСО), Фондация "Център за изследване на националната сигурност", Асоциации Джордж Маршал – България и други обществени организации.


На 15 юни, 2012 г. Съюзът на офицерите от резерва „Атлантик“ и Съюза на подводничарите в Република България и подписаха Меморандум за сътрудничество.

 На 23 април, 2012 г. Съюзът на офицерите от резерва „Атлантик“ и Сдружението на ветераните и резервистите от отбраната и сигурността на Република Македония сключиха Споразумение за сътрудничество в Дома на армията, гр. Скопие. Споразумението бе подписано от председателите на двете организации - о.р. ген. м-р д-р Стефан Димитров, и о.р. ген. м-р Илия Николовски.На 21 февруари, 2012 г. Съюзът на офицерите от резерва „Атлантик“ и Регионалния съюз на офицерите и сержантите от запаса, гр. Русе подписаха Споразумение за сътрудничество между двете организации.На 29 ноември 2010 г. председателят на УС на СОР "Атлантик" о.р. ген. м-р Стефан Димитров и председателят на Студентски клуб на политолога Силвия Динева към СУ "Св. Климент Охридски" подписаха Споразумение за сътрудничество между двете организации.На 10 юни 2010 г. председателят на УС на СОР "Атлантик" о.р. ген.м-р Ст.Димитров и председателят на УС на Асоциацията на комуникационните и информационните специалисти о.р. полк. инж. Ив. Кьосев подписаха Споразумение за сътрудничество между двете организации.На 9 юни 2010 г. бе подписано Споразумение за сътрудничество между СОР "Атлантик" и Независимия национален съюз на офицерите в България. Споразумението беше подписано от председателите на УС на двата съюза ген.м-р от резерва Ст. Димитров и полк. о.р. инж. Ангел Тюфекчиев.На 7 юни 2010 г. в Централния военен клуб бе подписано Споразумение за сътрудничество между СОР "АТЛАНТИК" и СЪЮЗА НА ВЪЗПИТАНИЦИТЕ НА ВОЕННИТЕ НА НЕГОВО ВЕЛИЧЕСТВО УЧИЛИЩА, ШКОЛАТА ЗА ЗАПАСНИ ОФИЦЕРИ И РОДОЛЮБИВОТО ВОИНСТВО И ГРАЖДАНСТВО.На 26 май 2010 г. в Дома на военноинвалида, Председателят на Съюза на военноинвалидите и военнопострадалите мл.л-т инж.П. Велчев, о.р. и Председателят на УС на СОР "Атлантик" ген.м-р д-р Ст. Димитров, о.р. подписаха Споразумение за сътрудничество между двата съюза.

View My Stats