Български Английски

ДЕКЛАРАЦИЯ

на Управителния съвет на Съюза на офицерите от резерваТЛАНТИК"

Във връзка с Бялата книга за отбрана 2010 г.

 

Осем години след приемането на първата Бяла книга за отбраната, шест години след присъединяването към НАТО и четири години след приемането ни в Европейския съюз, България прие втората си Бяла книга за отбраната, в която очерта приоритетите на отбранителната си политика през обозримия и предсказуем период.

С Годишния доклад за състоянието на отбраната и въоръжените сили през 2009 г. и Бялата книга за отбраната,ръководството на Министерството на отбраната демонстрира последователност и настойчивост да реализира управленската си програма в тази област.
Съюзът на офицерите от резерва „Атлантик” оценява положително професионалната разработка на документа, както и реалната оценка за състоянието на Българската армия след 20-годишен преход и разнопосочни усилия за изграждане на Въоръжени сили, адекватни на динамичната среда за сигурност. Заявените намерения и реалните действия на Министерството на отбраната дават основание за увереност, че усилията на цивилното и военното ръководство на Въоръжените сили са насочени към изграждането на нужните на страната отбранителни способности, при по-отговорен, съвременен и прозрачен мениджмънт.

Подходът, който за първи път отчита десет основни сценария на възможни заплахи за страната, е важна стъпка към съвременно отбранително планиране, напълно съвместимо с методите и стандартите на НАТО. Съюз „Атлантик” смята, че необходимите структури на Въоръжените сили за изпълнение на възложените им мисии и задачи са минимално необходимите и максимално възможните при днешната критично ограничена финансова рамка.
Наличните формирования на Българската армия следва да развиват структурата и състава си в параметри, максимално близки до армиите на водещите страни от НАТО. В по-далечна перспектива заложените численост и структури на Въоръжените сили не следва да се приемат за окончателни. Смятаме, че след 2015 г. е наложително да започне тяхното плавно увеличаване до равнища, максимално адекватни на бъдещата среда за сигурност, отговарящи на нарастващите предизвикателства, рискове и заплахи спрямо съюзната и националната сигурност.

Съюз „Атлантик” приема поредното съкръщаване на мирновременния състав на Въоръжените сили от около 44 000 до близо 37 000 души не като военно и оперативно наложително, а само като неизбежна и принудителна последица от настоящата световна икономическа и финансова криза, която принуждава страната ни да съкращава отбранителни разходи през следващите 3-4 години.
Разбираме, че заявената възможност да бъдат заделяни около 1,5% от БВП за отбранителни разходи е максимално възможната и минимално необходимата в краткосрочен план. Очевидно е, че подобни средства са недостатъчна за пълната трансформация и модернизация на оперативните способности на Въоръжените сили. Техническата и технологичната модернизация на Българската армия следва да бъде продължена с по-високи темпове в бъдеще , при достатъчни финанси и ясни приоритети, с цел до 2020 г. страната ни да преодолее значителната си технологична изостаналост и да постигне максимална оперативна съвместимост с армиите на другите натовски държави.

Съюз „Атлантик” разчита, че при прегледа на способностите и разработката на инвестиционния план за Въоръжените сили, ръководството на МО няма да се изкуши към последващо съкращаване на основните въоръжения в Българската армия. Подобен подход би бил с непредсказуеми последици за отбраната на страната. Освен към обновяване на основни въоръжения, усилията и ресурсите следва да бъдат пренасочени за : придобиване на съвременни способности за разузнаване и наблюдение на бойното поле; киберзащита; ядрена, химическа и биологическа защита; съвременно полево медицинско осигуряване; мобилна логистика и надеждна защита на силите.

Приоритетно внимание следва да бъде отделено за развитието на Силите за специални операции. Смятаме, че обучението на командния и на личния състав своевременно трябва да се насочи именно в тези направления.
Правителството и Министерството на отбраната трябва да търсят форми за финансиране на дългосрочните и по-скъпи проекти за модернизация на армията и извън рамките на военния бюджет.
Съюз „Атлантик” оценява като положително явление създаването на постоянен резерв от около 3 000 души и препоръчва до 2020 г. съставът му да нарасне значително. В дългосрочен план това ще позволи Въоръжените сили да разполагат с по-гъвкави възможности за адекватно изпълнение на възложените мисии и задачи, особено за съдействие на държавните и на местните органи в кризисни ситуации.

Не отпада една от изначалните основни мисии на Българската армия: да участва в изграждането на национално самосъзнание, на родолюбие и на европейски ценности.

Съюз „Атлантик” изразява загриженост и недоумение от опитите на някои институции и организации да предлагат или да одобряват съкращаване на социалните придобивки на военнослужащите и воините от резерва, в това число и намаляване или обезценяване на пенсиите. Подобна политика е късогледа и непродуктивна. Тя нанася удар върху престижа на воинската професия, води към отлив на кандидати за военна служба, прекъсва притока на способни млади хора към командните звена на армията, рязко снижава интелектуалния потенциал на Въоръжените сили.

Като подкрепя основните насоки за отбранителната политика и за развитието на Въоръжените сили, Съюз „Атлантик” призовава Министерството на отбраната да организира по-широк обществен дебат за състоянието и перспективите на отбраната.
Съюз „Атлантик” призовава държавните институции и органи, които носят отговорност за отбраната, най-сетне да припомнят задълженията си, да направят стъпки за координиране на усилията, да предприемат действия за адекватно ресурсно осигуряване и за стриктен контрол при изграждането и поддържането на съвременни отбранителни способности на страната ни.

 

София, 2 ноември 2010 г.
СЪЮЗ НА ОФИЦЕРИТЕ ОТ РЕЗЕРВА „АТЛАНТИК”

Techem