Български Английски
 

УСТАВ НА СЪЮЗА НА ОФИЦЕРИТЕ ОТ РЕЗЕРВА “АТЛАНТИК”

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Статут

Чл.1. (1) (Изменен с реш. на общото събрание от 13.12.2004 г.) Съюзът е независима организация, която осъществява своята дейност в съответствие с Конституцията, законите на Република България и този Устав и няма политически и религиозен характер.

(2) Съюзът е доброволна и независима организация, отделна от своите членове, учредена като юридическо лице с нестопанска цел в съответствие с разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

(3) Съюзът придобива качеството на юридическо лице с вписването му в съдебния регистър за юридическите лица с нестопанска цел.

 Наименование

Чл. 2. (1) Наименованието на Съюза е “СЪЮЗ НА ОФИЦЕРИТЕ ОТ РЕЗЕРВА “АТЛАНТИК ” (СОРА).

(2) Наименованието на Съюза може да се изписва на латиница или на английски език по следния начин:“ASSOCIATION OF THE OFFICERS OF THE RESERVE ‘ANTLANTIC’” (AORA)

(3) Наименованието на Съюза, заедно с указание за седалището, адреса, съда, където е регистрирано сдружението и номера на съдебната регистрация и БУЛСТАТ, трябва да бъдат посочвани в документите от кореспонденцията на Съюза.

 Седалище и адрес на управление

Чл. 3. (1) Седалището на Съюза е гр. София.

(2) Адресът на управление на Съюза се определя от Управителния съвет и се вписва в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел при Софийския градски съд.

 Срок

Чл. 4. Съюзът не е ограничен със срок или друго прекратително условие.

 Определение на дейността

Чл. 5. Съюзът се самоопределя като организация за осъществяване на дейност в обществена полза.

ІІ. ЦЕЛИ НА СЪЮЗА

Чл. 6. Целите на Съюза са:

1.Да разпространява знания и опита по съвременните проблеми на сигурността и отбраната;

2.Да съдейства за поддържане на близки взаимоотношения между страните от НАТО и България в областта на националната и международната сигурност, и отбраната;

3.Да развива и укрепва трансатлантическите отношения;

4.Да подпомага и насърчава разработването на анализи, концепции и стратегии за разширяване на НАТО и евроатлантическата зона за сигурност;

5.Да подпомага постигането на задълбочено разбиране по въпросите на реформата в областта на външната политика, политиката за вътрешна сигурност и отбраната, проблемите на сигурността и устойчивото развитие;

6.Да стимулира демократичните процеси на трансформирането на отбраната и сектора за сигурност в съответствие с измененията в средата за гарантиране на националната сигурност;

7.Да допринася за развитието на демократични гражданско-военни отношения;

8.Да допринася за изграждането на ефективен парламентарен и граждански контрол над сектора за сигурност;

9.(Нова – реш. на ОС от 11.12.2012 г.) Да работи за изучаване, съхраняване и популяризиране на българското военно-историческо наследство.

ІІІ. СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ НА СЪЮЗА

Предмет на основната дейност

Чл. 7. За постигане на своите цели Съюзът осъществява следната основна дейност:

1.Организира работни срещи, дискусии, лекции, семинари, международни срещи по проблеми, свързани с целите на Съюза;

2.Разработва, публикува и разпространява информационни, аналитични и други материали, свързани с целите на Съюза;

3.Участва и активно подпомага развитието на международното сътрудничество, свързано с целите на Съюза;

4.Сътрудничи с организации, институции и физически лица в страната и в чужбина за своевременен обмен на информация;

 Предмет на стопанска дейност

Чл.8. (1) Съюзът осъществява допълнителна стопанска дейност, която е пряко свързана с предмета на основната му дейност;

(2) Стопанската дейност на Съюза има за предмет извършването на издателска, консултантска, образователна, информационна, рекламна и изложбена дейност, организиране на публични прояви – лекции, срещи, семинари, конференции, беседи, създаване и поддържане на бази данни, както и всяка друга допълнителна стопанска дейност, не забранена от закона;

(3) Приходите, реализирани от допълнителната стопанска дейност, се използват единствено за постигане на целите на Съюза, без възможност за разпределяне на печалба.

ІV. ИМУЩЕСТВО

Характер на имуществото

Чл. 9. Имуществото на Съюза се състои от правото на собственост и други вещни права върху движимо и недвижимо имущество, права върху влогове в лева и чужда валута, ценни книжа, както и права върху обекти на интелектуалната собственост.

 Източници

Чл.10. (1) Имуществото на Съюза се образува от:

1.членски внос, внасян два пъти в годината до 31 март и 30 септември;

2.дарения и завещания на български и чуждестранни физически и юридически лица;

3.приходи от свързана стопанска дейност на Съюза;

4.приходи от имуществото на Съюза;

5.други постъпления и приходи, получени в съответствие със законите на Република България.

(2) Съюзът може да влага средствата си в недвижими имоти и движими вещи, дялови участия в търговски дружества, ценни книги и други.

V. ЧЛЕНСТВО

Условия за членуване

Чл. 11. (1) Членуването в Съюза е доброволно;

(2) Членове на Съюза могат да бъдат офицери от резерва и граждански лица, които споделят и работят за постигане целите на Съюза;

(3) Членове на Съюза могат да бъдат и юридически лица, които споделят и работят за постигане целите на Съюза и приемат този устав;

(4) (Допълнена с реш. на общото събрание на 30.01.2014 г.) Членовете на Съюза могат да формират клубове по региони.

 Права

Чл. 12. Всеки член на Съюза има право:

1.да участвува в дейността на Съюза и в работата на общото събрание;

2.да бъде избиран в неговите органи на управление;

3.да осъществява контрол върху работата на Съюза и органите на управление;

4.да бъде информиран за дейността на Съюза;

5.да се ползува от имуществото на Съюза и от резултатите от дейността му;

6.да има членска карта;

7.да ползува при облекчени условия информационните материали на Съюза.

 Задължения

Чл. 13. Всеки член на Съюза е длъжен:

1.да спазва устава на Съюза и да работи за постигане на неговите цели;

2.да участва в дейността на Съюза и да изпълнява решенията на общото събрание и управителния съвет;

3.да заплати при встъпването си в Съюза встъпителен членски внос, определен по решение на общото събрание;

4.да заплаща редовно членски внос, определен по решение на общото събрание;

5.да не използва членството си в Съюза за цели, противоречащи на неговия устав;

6.да работи за издигане на обществения авторитет на Съюза.

 Непрехвърляемост на членските права

Чл. 14. Членските права и задължения са непрехвърлими и не преминават върху други лица в случай на смърт или прекратяване на членството.

 Придобиване на членство

Чл. 15. (1) (Изменен с реш. на общото събрание от 13.12.2004 г.) Членовете на Съюза се приемат от управителния съвет. (Изменен с реш. на общото събрание на 30.01.2014 г.) Кандидатите отправят писмено заявление до управителния съвет, който взема решение по молбата задължително в едномесечен срок и уведомява кандидата. Приемането на членовете става с явно гласуване и обикновено мнозинство.

(2) По единодушно предложение на управителния съвет могат да бъдат приемани за почетни членове физически или юридически лица с особени заслуги за постигането на целите на Съюза. почетните членове участват в работата на общото събрание със съвещателен глас и не заплащат членски внос.

(3) Учредителите са членове на Съюза по право.

 Прекратяване на членство

Чл. 16. (1) Членството се прекратява:

1.с едностранно волеизявление до Съюза;

2.със смъртта или поставянето под пълно запрещение;

3.(Oтм. с реш. на общото събрание от 23.02.2009 г.);

4.с изключване;

5.(Нова – реш. на ОС от 11.12.2012 г.) ако членът не заплати (Изменена с реш. на общото събрание на 30.01.2014 г.) три последователни години дължимия членски внос.

(2) Решението за изключване се взема от управителния съвет на Съюза при наличието на виновно поведение, което прави по-нататъшното членство несъвместимо. Решението за изключване може да се обжалва пред общото събрание на Съюза.

VІ. УСТРОЙСТВО

Органи на Съюза

Чл. 17. Органите на Съюза са общо събрание и управителен съвет.

 Участие в общото събрание

Чл. 18. Общото събрание е върховен орган на Съюза, в който участват всички негови членове.

 Компетентност на общото събрание

Чл. 19. (Изменен с реш. на общото събрание от 13.12.2004 г.) Общото събрание:

1.изменя и допълва устава на Съюза;

2.приема други вътрешни актове;

3.взема решение за преобразуване и прекратяване на Съюза;

4.избира и освобождава членовете на управителния съвет;

  1. (Изменена с реш. на общото събрание от 21.12.2015 г.) избира измежду членовете на управителния съвет негов председател, като председателят не може да бъде преизбиран повече от един път.

6.одобрява годишния счетоводен отчет;

7.приема основните насоки и програми за дейността на Съюза;

8.приема бюджета на Съюза;

9.взема решения относно дължимостта и размера на членския внос;

10.приема отчета за дейността на управителния съвет;

11.отменя решенията на управителния съвет, когато противоречат на Закона и устава на Съюза;

12.взема и други решения предвидени в устава.

13.(Допълнена с решение на ОС, проведено на 11.12.2012 г.) избира почетен председател.

 Провеждане на общо събрание

Чл. 20. (1) Общото събрание се провежда най-малко веднъж годишно -редовно общо събрание.

(2) Общото събрание може да бъде свикано по всяко време от управителния съвет -извънредно общо събрание.

 Свикване на общото събрание

Чл. 21. (1) Общото събрание се свиква от управителния съвет или по искане на една трета от членовете на Съюза. Ако в последния случай управителният съвет в месечен срок не отправи писмена покана за свикване на общото събрание , то се свиква от съда по седалището на Съюза по писмено искане на заинтересуваните членове или натоварено от тях лице.

(2) (Изм. с реш. на общото събрание от 23.02.2009 г.)Поканата трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждане на общото събрание и по чия инициатива то се свиква. Поканата не се публикува в „Държавен вестник”.

(3) (Допълнен с реш. на общото събрание на 30.01.2014 г.) Поканата се поставя на място за обявления в сградата, в която се намира управлението на сдружението и на електронния сайт на Съюза, най-малко петнадесет дни преди насрочения ден.

 Право на сведение

Чл. 22. Писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание, трябва да бъдат предоставени на разположение на членовете в седалището на Съюза най-късно до датата на поставяне на обявата в сградата на сдружението.

Списък на присъстващите

Чл. 23. (1) На заседанието на общото събрание се изготвя списък на присъстващите членове или техните представители. Членовете и представителите удостоверяват присъствието си с подпис и се легитимират.

(2) В списъка по предходната алинея се включват членовете, които са заявили за своето присъствие до момента на провеждане на първото гласуване след установяването на наличие на кворум.

 Кворум

Чл. 24. Общото събрание може да заседава, ако са се явили членове, представляващи повече от половината от всички членове. При липса на кворум управителният съвет насрочва ново заседание в срок един час по-късно на същото място и при същия дневен ред независимо от броя на членовете.

 Право на глас

Чл. 25. Всички членове имат право на един глас.

 Конфликт на интереси

Чл. 26. Член или негов представител не може да участва в гласуването за:

1.предявяване на искове срещу него;

2.предприемане на действия или отказ от действия за осъществяване на отговорността му към Съюза.

 Мнозинство

Чл. 27. (1) Решението на общото събрание се приема с мнозинство от присъстващите.

(2) (Изменен с реш. на общото събрание от 13.12.2004 г.) За решенията по чл. 19, т.1 и 3 се изисква мнозинство 3/4 от присъстващите.

 Решения

Чл. 28. (1) Общото събрание не може да взема решения, засягащи въпроси, които не са били включени в поканата, освен когато всички членове присъстват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

(2) Решенията на общото събрание влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено или ако според закона те влизат в сила след обнародване.

 Протокол

Чл. 29. (1) За заседанието на общото събрание се води протокол в специална книга. Протоколът се води според изискванията на закона.

(2) Протоколът на общото събрание се подписва от председателя и протоколчика на заседанието. Към протоколите се прилага списък на присъстващите и документите, свързани със свикването на общото събрание.

(3) Всеки член, присъствал на общото събрание, има право да изисква и да следи за точното записване на решенията в протокола.

 Управителен съвет

Чл. 30. (1) Управителния съвет е управителен орган на Съюза.

(2) (Изменен с реш. на общото събрание от 13.12.2004 г.) Членовете на управителния съвет се избират от общото събрание, с тайно гласуване, за срок от 3(три) години.

(3) Управителният съвет е в състав от 7(седем) членове, които са членове на Съюза.

(4) (Отменена с реш. на общото събрание от 13.12.2004 г.)(Изменена с реш. на общото събрание от 11.12.2012 г.) Управителният съвет може да реши да заседава в разширен състав. В разширения състав на Управителния съвет влизат освен членовете на УС и координаторите на регионалните клубове на Съюза. Последните участват със съвещателен глас. Всички материали за заседанията на УС и неговите решения се изпращат на координаторите на регионални клубове.

(5) (Oтм. с реш. на общото събрание от 23.02.2009 г.).

(6) Членовете на управителния съвет могат да подават оставка с писмена молба с тримесечно предизвестие. Молбата се подава до общото събрание, което я разглежда на свое заседание. Общото събрание може да приеме оставката веднага, без да изчака изтичането на срока на предизвестието.

(7) (Нова приета с реш. на ОС от 21.12.2015 г.) Членовете на УС могат да бъдат избирани и да заемат този пост не повече от два последователни мантата. Председателят на УС може да бъде избиран и да заема този пост само за два последователни мандата.

 Права и задължения на управителния съвет

Чл. 31. (Изменен с реш. на общото събрание от 13.12.2004 г.) (1) Членовете на управителния съвет имат еднакви права и задължения.

(2) Членовете на управителния съвет са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на Съюза.

(3) Управителният съвет се събира на редовни заседания най-малко веднъж на 3(три) месеца за да обсъди състоянието и развитието на Съюза.

(4) Всеки член на управителния съвет може да поиска от председателя да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси и председателят е длъжен да да свика заседание на управителния съвет в 10 дневен срок.

 Правомощия на управителния съвет:

Чл. 32. Управителният съвет:

1.(Изменен с реш. на общото събрание от 13.12.2004 г.) представлява Съюза и определя обема на представителната власт на отделни негови членове;

2.осигурява изпълнението на решенията на общото събрание;

3.разпорежда се с имуществото на Съюза при спазване изискванията на устава;

4.подготвя и внася в общото събрание отчет за дейността на Съюза;

5.подготвя и внася в общото събрание проект за бюджет;

6.осигурява стопанисването и опазването на имуществото на Съюза;

7.назначава ликвидаторите при прекратяване на Съюза, освен в случай на несъстоятелност;

8.определя адреса на Съюза;

9.взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно устава не спадат в правомощията на друг орган;

10.(Нова, приета с реш. на общото събрание от 13.12.2004 г.) избира координатори по региони и определя функциите им.

11.(Нова, приета с реш. на общото събрание на 30.01.2014 г.) клубовете по региони се ръководят от координационни съвети, начело с координатори на региона. В същите се водят протоколни книги и документация за събиране и отчитане на членски внос.

 Кворум и мнозинство

Чл. 33. (1) Решения могат да се вземат, ако присъстват повече от половината от членовете на управителния съвет, лично или представлявани от друг член на съвета. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.

(2) Решенията се вземат с обикновено мнозинство, а решенията по чл. 32, т.3 и 7 от устава се вземат с мнозинство от всички членове.

(3) Управителният съвет може да взема решения и неприсъствено, ако всички членове са уведомени писмено за този начин на гласуване и никой не се е противопоставил. Присъствуващо е и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателствуващия заседанието.

Чл. 34. (Отменена с реш. на общото събрание от 13.12.2004 г.).

 

Отговорност на членовете на управителния съвет

Чл. 35. (1) Членовете на управителния съвет носят солидарна отговорност за своите действия, с които увреждат интересите н Съюза.

(2) Всеки от членовете на управителния съвет може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди.

 

Председател на управителния съвет

Чл. 36. (1) (Изменен с реш. на общото събрание от 13.12.2004 г.) Общото събрание избира от членовете на управителния съвет председател на управителния съвет. Управителният съвет от своя състав избиразаместник-председател, който замества председателя при отсъствие;

(2) Председателят на УС има право да извършва всички действия и сделки, които са свързани с дейността на Съюза, да го представлява и да упълномощава други лица за извършване на определени действия;

(3) (Изменен с реш. на общото събрание от 13.12.2004 г.) Председателят на УС няма право да отчуждава, както и да обременява с тежести недвижимите имоти на Съюза, освен ако е упълномощен изрично за това с решение на общото събрание на Съюза.

(4) Председателят на УС:

1.организира изпълнението на решенията на управителния съвет;

2.организира дейността на Съюза, осъществява оперативното му ръководство, осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество;

(4) При отсъствие на председателя на УС, заместник-председателят следи за изпълнението на решенията на органите на Съюза, изпълнява функциите за които е упълномощен от председателя и води заседанията и протоколите на управителния съвет.

Чл. 36а(Нов – реш. на ОС от 11.12.2012 г.) Почетният председател подпомага дейността на съюза.

VІІ. ЕЖЕГОДЕН КОНТРОЛ

Счетоводна отчетност и годишен доклад

Чл. 37. (Нова -реш. на Общото събрание от 13.12.2004 г (1) Управителният съвет е длъжен периодично да изготвя предвидената в Закона за счетоводството отчетна информация за дейността на Съюза при спазване на принципите за откритост, достоверност и своевременност.

(2) (Предишна ал.1-реш. на Общото събрание от 13.12.2004 г.) В срок до 31 март на всяка година управителният съвет съставя годишен счетоводен отчет за дейността на Съюза през предходната година.

(3) (Предишна ал.2 -реш. на Общото събрание от 13.12.2004 г.) В срока по ал.1 управителният съвет изготвя и доклад за дейността на Съюза със съдържанието по чл. 40, ал.2 от ЗЮЛНЦ.

(3) (Отменена с реш. на общото събрание от 13.12.2004 г.)

 Книги на Съюза

Чл. 38. (1) Общото събрание и управителният съвет водят книги за протоколите от всички проведени заседания. Председателстващите заседанията и лицата, изготвили протоколите, ги удостоверяват с подписите си и отговарят за верността на съдържанието им.

VIII. ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Представителство по закон и представителство по пълномощия

Чл. 39. (Изменен с реш. на общото събрание от 11.10.2004 г.) Съюзът се представлява от председателя на управителния съвет, а при невъзможност от заместник-председателя или друг упълномощен от управиетелния съвет член.

IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Основания за прекратяване

Чл. 40. Съюзът се прекратява:

1.по решение на общото събрание;

2.при обявяването му в несъстоятелност;

3.с решение на компетентния съд в определените от ЗЮЛНЦ случаи;

 Ликвидация

Чл. 41. (1) При прекратяване на Съюза се извършва ликвидация, освен в случаите на преобразуване на Съюза;

(2) Ликвидацията се извършва от управителния съвет на Съюза. Той извършва предвидените от Търговския закон действия по ликвидацията на Съюза, осребряване на неговото имущество и удовлетворяването на кредиторите на Съюза.

(3) Останалото след удовлетворяването на кредиторите имущество се предоставя на юридическо лице с нестопанска цел -за извършване на общественополезна дейност със същата или близка цел, определено от управителния съвет.

XІ. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 42. (1) Съюзът има своя емблема, утвърдена с решение на общото събрание на Съюза.

(2) Съюзът има свой печат.

Чл. 43. Всички въпроси, неуредени в този устав, се решават от общото събрание съобразно действащото законодателство на Република България.

Чл. 44. (Изм. с реш. ОС от 11.12.212 г.) Заявление за членство в СОРА се подава в съответствие с образеца, публикуван на сайта на Съюза (www.atlantic-bg.org).

 Настоящият устав е приет от Общото събрание на учредителите на Съюза, състояло се на 18 февруари 2004 г. в гр. София, изменен и допълнен на Общо събрание, проведено на 11.10.2004 г. в гр. София, измемен и допълнен на Общо събрание, проведено на 23.02.2009 г. в гр. София, изменен и допълнен от Общо събрание, проведено на 11.12.2012 г. в гр. София, изменен и допълнен от Общо събрание, проведено на 30.01.2014 г. в гр. София, изменен и допълнен от Общо събрание, проведено на 21.12.2015 г. в гр. София.

View My Stats