Български Английски

СТАНОВИЩЕ
на
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА СЪЮЗА НА ОФИЦЕРИТЕ ОТ РЕЗЕРВА „АТЛАНТИК”

Относно: Проект на Закон за отбраната и въоръжените сили, сигнатурен № 802-01-98, приет на първо четене от 40 ОНС.

Уважаеми господин Председател на 40-то ОНС

Уважаеми членове на Постоянната комисия по отбрана на 40- то ОНС

Общото събрание на Съюза на офицерите от резерва „Атлантик” на  23 февруари 2009 г проведе дискусия по  проекта на Закон за отбраната и въоръжените сили, сигнатурен № 802-01-98, приет на първо четене от 40 ОНС.
По време на дискусията се приеха следните общи констатации, по текста на вносителя на този, изключително важен за сигурността на страната, специален закон:

  1. Предмета на обществените отношения, които следва да регулира този закон, и които би следвало да произтичат от чл. 9 на Конституцията на Република България, не е формулиран.
  2. Наличие на правни норми, които противоречат на Конституцията и създават предпоставки за противопоставяне между институциите, имащи отговорности за сигурността и отбраната на страната.
  3. Отсъствие на правни рамка за регулиране на въпросите свързани с отбранителното планиране, чрез която по категоричен начин да се гарантира съвместимост със системите за отбранително планиране в Европейския съюз и НАТО.

На основата на тези констатации Общото събрание на Съюза на офицерите от резерва „Атлантик” единодушно формулира своето категорично

СТАНОВИЩЕ:

С приемането на текстовете на вносителя на проекта на Закон за отбраната и въоръжените сили, сигнатурен № 802-01-98, се създава противоконституционна среда, в която ще се осъществява ръководството на отбраната и въоръжените сили. В такава среда има най-много предпоставки за нерегламентирано използване на въоръжените сили и отбранителните ресурси на страната, срещу интересите на българското общество.

За преодоляването на този съществен недостатък на проекта на Закона за отбраната и въоръжените сили Общото събрание на Съюза счита, че проекта не бива да бъде внасян за приемане на второ четене без да бъде преработен основно.
Съюза на офицерите от резерва „Атлантик” е готов да предостави експертна помощ на Постоянната комисия по отбрана на 40-то ОНС. Всички членове на Съюза на офицерите от резерва „Атлантик” са завършили военнообразователни институции в страните от ЕС и НАТО, а значителна част от тях притежават опит в отбранителното планиране и са участвали в операции зад граница.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪЮЗА НА ОФИЦЕРИТЕ ОТ РЕЗЕРВА „АТЛАНТИК” 

БРИГАДЕН ГЕНЕРАЛ (Р)

ДИНКО ИВАНОВ

23 февруари 2009 г.

София, Централен военен Клуб

Techem