Български Английски

Полковник (о.з.) Добромир Тотев

Член на Управителния съвет на СОРА

В своята военна кариера полковник (о.з.) Тотев преминава последователно през длъжностите: Старши техник на РЛС, Старши техник в контролно-ремонтна аварийна служба, Началник Контролно измервателна лаборатория, Старши алгоритмист в изчислителен център на ВВС, Старши помощник в управление “РАВ и РЛТ” – ГЩ, Началник направление „Анализ на отбранителните способности” УЛС – ГЩ, Началник отдел „Програмиране и анализ на отбранителните ресурси” в ДПО – МО, Заместник-директор на дирекция „Отбранителна политика и планиране” – МО и Директор на дирекция „Планиране, програмиране и бюджет” – МО. В периода 2013-2017 г. той е избран за Постоянен секретар на отбраната. Полковник (о.з.) Добромир Тотев е бил повече от две години военен експерт в Постоянното представителство на Р България в ООН, Организацията за сътрудничество и сигурност в Европа и други международни организации във Виена, Австрия, а през периода 2013-2014 г. е ръководител на проекта „Изграждане на информационна система за предоставяне на публичен достъп до пространствените данни и услуги на МО” – проектът, осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет" (ОПАК), съфинансирана от Европейския съюз. Полковник (о.з.) Тотев е бил 4 години Национален представител в Борда на НАТО по „Планиране и управление на отбранителните ресурси“ а през периода 2013-2017 г. - Национален директор по въоръженията. За постигнати високи резултати и професионални заслуги е награждаван многократно - с лично оръжие – пистолет, нагръдни знаци „За вярна служба под знамената – втора степен”, „България – НАТО – втора степен” и „Свети Георги – първа степен”. Владее английски и руски език.