Български

НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „ОТБРАНИТЕЛНИ СПОСОБНОСТИ НА НАТО И ЕС. ПРИНОСЪТ НА P. БЪЛГАРИЯ ЗА ТЯХНОТО ИЗГРАЖДНЕ И РАЗВИТИЕ

1 панел- Политически аспекти на способностите на НАТО и ЕС

Встъпително слово на председателя на УС-СОРА за откриване на научната конференция на 08.04.2013 г.

Изказване на министъра на отбраната Тодор Тагарев по време на Национална конференция „Отбранителните способности на НАТО и ЕС. Приносът на България за тяхното изграждане и развитие” 08 април 2013 г.

Влияние на Европейската дългова криза върху отбранителните способности на НАТО

Сигурност в Европа – реалност и перспективи. Презентация

Сигурност в Европа – реалност и перспективи. Текст

2 панел - Военни аспекти на способностите на НАТО и ЕС и българското участие

Негативните тенденции в европейската отбрана

Cultural & Organizational Challenges in Multinational Operations

Традициите на дом свещен

Приносът на БА в изграждането на военните способности на НАТО и ЕС

Ролята и мястото на гражданското общество в изграждането на отбранителните способности на страната

Развитие на оперативните способности на Въоръжените сили на България за изпълнение на национални задачи

3-панел - Европейската отбранителна индустрия в изграждането и развитието на способностите на НАТО и ЕС и българското участие

Участие на „ТЕРЕМ” ЕАД и дъщерните му дружества в националния принос за изграждането на отбранителните способности на НАТО и ЕС

Състояние и перспективи за развитие на изследванията и технологиите на Република България за изграждане и поддържане на национални и принос към съюзните способности

Нови предизвикателства в академичните изследвания по киберсигурност

Diehl Defence and Security: Company Presentation

Diehl Defence Land Systems: International Activities DLS


  • И З В О Д И  И  З А К Л Ю Ч Е Н И Я
  •  

    View My Stats